عوامل موثر بر ساخت و شكل گيری هويت سازمانی

سازمانها هويت خود را براي هر دو دسته مخاطبان داخلي و خارجي آشكار كرده وآن را مخابره مي كنند. علايم، نشانه ها و پيامهايي كه از سوي محيط داخلي و خارجي سازمان توسط اعضا دريافت مي شود، بر ادراك آنها از سازماني كه در عضويت آن هستند، اثرگذار است. از آنجايي كه علايم مخابره شده از سوي محيط داخلي و خارجي سازمان، در شكل دهي به ادراك اعضاي سازمان نقش اساسي دارند، سازمان ها مي توانند از طریق اعمال توجه كافي نسبت به هر دو دسته عوامل درون سازماني و برون سازماني، نسبت به ايجاد يك هويت سازماني مستحكم و قوي اقدام كنند، در ادامه، مهم ترين عوامل مؤثر بر شكل گيري و ساخت مستمر هويت سازماني فهرست مي شوند:

توجه رسانه ها

شهرت و اعتبار را مي توان در زمره مهم ترين داراييهاي نامحسوس سازمان براي دستيابي به مزيت رقابتي تلقي كرد. پژوهشها نشان داده اند كه رسانه ها، نقش قابل توجهي در شكل دهي به افكار و عقايد عمومي و بهبود تصوير سازمان در سطح جامعه دارند و اين مسئله بر مبناي نظريه برجسته -سازي توجيه پذير است. اين فرض كه رسانه ها دانش و عقايد عمومي را تحت تأثير قرار مي دهند، از طريق تأثير آن ها بر شهرت و اعتبار سازمان ها،  امكان پذير است. امروزه رسانه ها به مثابه ابزاري جهت رسيدگي دقيق و ارزيابي استراتژيها، فراگردهاي تصميم گيري مديران سازمان و مسئوليتهاي اجتماعي سازمان ها مورد توجه ذي نفعان قرار دارند. توجه مثبت و مساعد رسانه به سازمان، به ايجاد تصويري قوي و مناسب از آن منجر مي شود و تصوير جذاب و مناسب سازمان نيز ادراك قوي و مستحكم اعضا از هويت سازمان به عنوان هويتي جذاب و مناسب را به دنبال خواهد داشت. فعاليت هايي كه در جهت تقويت هويت سازماني عمل كنند، به جلب توجه منفي رسانه ها منجر مي شوند. پژوهش ها نشان داده اند، افزايش اعتبار سازمان از طريق رسانه ها، سبب مي شود تا سطح عملكرد كاركنان افزايش يابد.

وجهه خارجي سازمان

بی شک بدست آوردن و کسب وجهه و تصویر بیرونی مثبت، یکی از اهداف تمامی سازمان ها محسوب می شود. امروزه بسیاری از سازمان ها، زمان منابع و تلاش فراوانی را صرف این امر می کنند. چرا که هرگاه سازمان تصویر مثبتی داشته باشد، مخاطبان آن عموماً رفتارها و تصمیمات آن سازمان و نیز تجربه های خود با آن را مثبت تلقی خواهند کرد. كسب وجهه بيروني از طريق به دست آوردن پاداش هاي خارجي، نشان دهنده قوت سازمان در مقايسه با ساير رقبا بوده، سازمان را در جايگاهي مناسب و مورد توجه عموم قرار خواهد داد. سازمان ها همچنين از پاداشها و وجهه بيروني خود، به منزله نشانه ها و علايمي جهت  ايجاد و تعميم هويت هسته اي خود در نظر مخاطبان داخلي و خارجي، استفاده مي كنند. وجهه سازمان از آن جهت اهميت دارد كه اعضا، قرار گرفتن سازمان خود در رده هاي پايين را در مقايسه با سازمان هاي رقيب تحليل مي كنند و موفقيت سازمان برايشان مهم است. در واقع، وجهه مناسب سازمان، پيام موفقيت آن را در خصوص ويژگي ها و خصوصيات مركزي و هسته اي مخابره كرده و هويت سازمان را استحكام می بخشد. سازمان هايي كه مي خواهند هويت سازماني خود را شكل داده و يا آن را مستحكم كند، تلاش خواهند كرد تا در مقايسه با ساير سازمان ها به جايگاه بالاتري دست يابند.

تيم مديران عالي سازمان

ادراك تيم مديران عالي از تصوير سازمان، بر نحوه ادراك آن ها از فضاي سازمان و نحوه شكل گيري هويت آن اثرگذار است. پژوهشگران معتقدند كه تصوير سازمان، تصوير برجسته اي است از ويژگي هايي كه نخبگان يا مديران عالي آن ها را به سازمان خود نسبت داده اند. السباچ و كرامر نيز دريافتند كه مديران عالي، تلاش مي كنند تا ديدگاهي مطلوب و تصويري مناسب را از ويژگي هاي اصلي سازمان خود ارايه دهند. مديران عالي هويت سازمان را تحت تأثير قرار داده و ادراك مخاطبان داخلي و خارجي سازمان را از طريق به كارگرفتن مهارت هاي رهبري، اقدامات مديريتي و تصميم گيري استراتژيك، تحت تأثير قرار مي دهند. درمجموع مي توان گفت، وجود توافق و همخواني ميان اعتبار و شهرت و تخصص مديران با ويژگي ها ي اصلي و هسته اي سازمان، به قوي تر شدن هويت سازمان منجر خواهد شد.

ارتباطات خارجي سازمان

سازمان تصوير خود را از طريق برقراري ارتباطات شكل مي دهد. ارتباطات فر اگردي است که سهامداران به وسيله آن مي فهمند كه هويت، تصوير، شهرت و اعتبار شركت چگونه است. محتواي ارتباطات از درون سازمان به بيرون آن، در ساخت تصوير جهان بيروني سازمان، مؤثر است. هويت هر سازمان از راه محصولات و خدمات، محيط، ارتباطات و رفتار آن آشكار مي شود. روابط خارجي سازمان هويت آن را به ذينفعان خارجي و ساير مخاطبان مخابره مي كند. اطلاعات مربوط به هويت سازمان از طريق روابط سازماني، اسناد بازاريابي، بروشورهاي توليد و اطلاعات مالي ابلاغ مي شوند. ارتباطات خارجي نيز محصولات و استراتژي هاي روابط عمومي است. اين روابط، محصولات، تصوير و ويژگي هاي مشخص و بارز سازمان را به اعضاي سازمان و مخاطبان خارجي مخابره كرده و در ساختن هويت سازمان مشاركت مي كنند.

ارتباطات داخلي سازمان

پژوهش هاي زيادي به بررسي نقش مناسب بودن فضاي ارتباطات درون سازمان در افزايش هويت يابي افراد با سازمان اشاره كرده اند. براي مثال پژوهش هاي صورت گرفته توسط اسميت، پرون، و ون ريل به وجود رابطه ميان جو ارتباطي سازمان و هويت سازماني صحه گذارده اند. ارتباطات داخلي سازمان به منظور جذب استراتژي هاي سازمان در هويت آن، هماهنگ كردن فعاليت ها و ايجاد اتحاد و وفاداري در اعضا به كار مي روند. براي مثال، ارتباطات درون سازماني مي تواند تمايل براي تبديل شدن به بزرگ ترين بانك موجود در سطح منطقه را از طريق ابزارهاي ارتباطات داخلي نظير اخبار، نامه های غير رسمي و پست الكترونيك، ايجادكند. چنين چشم اندازي در سازمان نهادينه شده و اعضا نسبت به شناسايي اين ويژگي ها اقدام مي كنند.

مديريت منابع انساني

تمركز بر برنامه هاي آموزشي و ابتكار و نوآوري در قلمرو مديريت منابع انساني، بيان كننده پيامي قوي درباره ويژگي هاي بارز مورد نظر در هويت سازمان بوده و اهميت اين خصايص را مد نظر مديران قرار مي دهد و به قوي شدن هويت سازماني منجر مي شود. طراحي سيستم هاي پاداش و جبران خدمت و معيارهاي عملكرد به منظور ارائه پاداش به اعضاي سازمان نيز باعث مي شود تا اعضا به طور قوي نسبت به شناسايي و هويت يابي از طريق سازماني كه در عضويت آن هستند، اقدام كنند. سازمان ها بايد اين اطمينان را به دست آورند كه سيستم هاي پاداش و جبران خدمت، با هويت سازمان همخواني داشته و سازگارند. اين اقدامات به تقويت خصوصيات اصلي و بارز مورد نظر سازمان منجر شده و استحكام هويت سازمان را در پي خواهد داشت.

عمليات سازمان

عوامل و زمينه هاي سازماني مؤثر در شكل گيري هويت سازمان را مي توان در قالب سه دسته ساختار سازماني، ساختار وظايف يا عمليات سازمان و ساختار پاداش تقسيم بندي كرد. برخي سازمان ها از طريق به كارگيري ساز و كارهايي نظير ائتلاف هاي موقت كاري، اشتراك ايده ها و تسهيم اطلاعات را تشويق كرده و از اين طريق هويت سازمان را قوت مي بخشند .سازماندهي نمودن به چنين شيوه اي لزوم تعامل و همكاري ميان بخش ها و واحدهاي گوناگون را افزايش داده و از اين طريق هويت سازماني را استحكام می بخشد. رويه های  سازمان مي توانند به گونه اي تركيب شوند كه اعضاي سازمان را در انجام فعاليت ها و ارائه واكنش هايي كه با هويت سازمان متجانس است، راهنمايي كنند. از آن جا كه سياست ها و رويه هاي سازمان بيانگر شيوه انجام كارها در سازمان است، استقرار سياست هاي مناسب در شكل گيري هويت سازماني قوي، نقش خواهد داشت.

منبع

تعجبی، محمود(1395)، الگوی علّی احساس عدالت سازمانی با درگیری شغلی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی و خوش بینی، پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه.

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0