تحلیل پوشش داده ­ها

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗـﻮأم ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ، ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺒﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻦ، ﻋﺪم ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اوزان از ﭘـﯿﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه،رﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ،اراﺋﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﻟﮕـﻮ، ﺗﺨـﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﻬـﺎدهﻫـﺎ و ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮه­وری در ﺳـﻄﺢ ﮐـﻼن و ﺗﻐﯿﯿـﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣـﺪل­ﻫـﺎی  ﻓـﻮق ﻗﺎﺑـﻞ  اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮیﻫـﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و بهره­وری سازمان ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ  ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه­اﺳﺖ. ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻌﯽﻧﻤﻮدن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬـﺎده­ﻫـﺎ و ﺳـﺘﺎﻧﺪه­ﻫـﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘـﺎراﻣﺘﺮی در ﺳـﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻗﺘـﺼﺎدی ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﯿﺶﻓﺮض فوق ﺗﺎﺑﻌﯽ در ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ  ﻧﻬـﺎدهﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻪ  ﺳـﺘﺎﻧﺪهﻫـﺎی ﻧﺎﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ و ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻓﺎرل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1957 ﮐــﺎراﯾﯽ را ﺗﻌﺮﯾـﻒﻧﻤــﻮد. وی ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رواﺑــﻂ رﯾﺎﺿـﯽ ﻣــﻼک دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻣﺮز ﻓـﻮق را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺎراﯾﯽ آن واﺣـﺪ  اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی  ﻧﻤـﻮد.

ﻓﺎرل اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪلﻫﺎ و روشﻫـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه وری و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺪون زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی با استفاده از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﻮﺷـﺸﯽدادهﻫـﺎ را ﻣﻌﺮﻓـﯽ نمود. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه از داﻧﺶ ﺑﺸﺮی اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه­اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ500 ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ و ﮔﺰارش ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاوان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی  ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽدادهﻫﺎ  ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫـﺎ ﯾـﮏ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی  ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﻣـﺮز ﻓـﻮق ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻬـﺎدهﻫـﺎ و ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ درﺟﻪ ﻋﺪمﮐﺎراﯾﯽ ﻫـﺮ واﺣـﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺖ.

منبع

مرادی، افشین(1394)، ارزیابی مدیریت مولفه های ریسک و مدیریت بهره وری با استفاده از تحلیل پوششی داده هاDEA))، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0