ارزشيابي پروژه اي 

با تفكر فراگيران در اختيار معلم قرار خواهد داد. نقطه قوت اين نوع ارزشيابي آن است كه معلم مي تواند انتظارات پروژه را قبل از آنكه دانش آموزان شروع به كار نمايند، به روشني توضيح دهد. اين روش ارزشيابي حد اعلاي فعاليت يك واحد درسي است. آگاهي دانش آموزان از معيارهاي ارزشيابي بسيار مهم است. ياري خواستن از آنان در قضاوت كردن در مورد كارهايشان نه تنها توان قضاوت و داوري، بلكه اعتماد به نفس را در آنان افزايش مي‌دهد. جالب است كه در چنين مواردي دانش آموزان به طور عام نقاط ضعف كار خود را صادقانه و صميمانه قبول مي كنند. در چنين مواردي، در صورتي كه آنان مايل باشند كار خود را اصلاح كنند، به آنان فرصت دهيد و قضاوت نهايي را به بعد از اصلاح كار موكول كنيد.با پيشرفت روزافزون دانش و فناوري و جريان گسترده اطلاعات امروزه و جامعه ما نيازمند پرورش انسان‌هايي است كه بتوانند با مغزي خلاق با مشكلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند و از اين رويكرد نياز به آموزش خلاقيت و خلق افكار نو براي رسيدن به جامعه اي سعادتمند از اهميت خاصي برخوردار است.

تعريف خلاقيت و مولفه هاي آن

خلاقيت همواره مفهومي اسرارآميز و بسيار پيچيده بوده است. خلاقيت را شايد بتوان برترين سطح يادگيري بشر، بالاترين توانمندي تفكر و محصول نهايي ذهن و انديشه انسان دانست.

خلاقيت از ديدگاه روان شناسي يكي از جنبه هاي اصلي تفكر يا انديشيدن است. تفكر عبارت است از فرايند باز آرايي يا تغيير اطلاعات و نهاد هاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت و بر دو نوع همگرا و واگرا تقسيم بندي شده است. تفكر همگرا عبارت است از فرايند باز آرايي يا دوباره سازي اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت. تفكر واگرا عبارت است از فرايند تركيب نوآرايي اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه دراز مدت.

تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني:  خلاقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود ارتقاي كميت يا كيفيت فعاليتهاي سازمان ؛ بهبود عملكرد مثلا افزايش بهره وري يعني افزايش توليدات يا خدمات كاهش هزينه ها-روشهاي بهتر و خدمات جديد چنانچه مي شود خلاقيت با بهره وري رابطه مستقيم داشته و موجب افزايش سطح عملكرد در يك سازمان خواهد شد.

آيزنگ، آرنولد، ماي لي ، منصور، خلاقيت فرايندي رواني است كه منجر به حل مسئله، ايده‌سازي، مفهوم سازي، ساختن اشكال نري، نظريه پردازي و توليداتي مي شود كه بديع و يكتا باشند فرهنگ روان شناسي و بر خلاقيت عبارت است از ظرفيت ديدن روابط جديد، پديد آوردن انديشه هاي غير معمول و فاصله گرفتن از الگوي سنتي تفكر خلاقيت فرآيندي است كه شامل حساسيت نسبت به مسائل، كمبودها، تنگناها و ناهماهنگي ها مي شود. حساسيتي كه به دنبال آن جست و جو براي يافتن راه حل هاي مشكلات و طرح فرضيه هايي براي اين منظور آغاز مي گردد. سپس فرضيه ها آزمايش و تعديل مي شود و نتايج نهايي به دست مي آيد فرهنگ روان شناسي سيلامي خلاقيت همان تمايل و ذوق به ايجادگري است كه در همه افراد و در همه ي سنين به طور بالقوه وجود دارد و با محيیط …. اجتماعي-فرهنگي پيوستگي مستقيم و نزديكي دارد. شرايطي مناسب لازم است تا اين تمايل طبيعي به خود شكوفايي به تحقق. خلاقيت يعني پديد آوردن دستاوردهاي جديد و ارزشمند، براساس نوعي تفكر كه در همه‌ي افراد، كمابيش، وحود دارد خلاقيت توانايي شخص در ايجاد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا اشياي جديد و بازسازي مجدد در علوم و ساير زمينه هاست  كه به وسيله متخصصان به عنوان پديده اي ابتكار و از لحاظ علمي، زيبايي شناسي، فن آوري و اجتماعي با ارزش قلمداد گردد.

با توجه به تعاريف فوق 3 مولفه خلاقيت عبارتند از تخصص، تفكر خلاق و انگيزش كه مي تواند دروني يا بيروني باشد، نقش مدير در پرورش خلاقيت با استفاده از تحرك و تشويق كاركنان-تفويض اختيار به كاركنان، پيدا كردن ذهن هاي خلاق، اجراي نظام مديريت مشاركتي, مشورت و تشويق ابتكارات مي تواند بسيار اثرگذار باشد.

ويژگي هاي خلاقيت

خلاقيت فرآيندي فكري رواني است. محصول خلاقيت مي تواند به شكل يك اثر-ايده-راه حل-يك مش يا هر چيز ديگري ظهور كند-، محصول خلاقيت پديده اي نو و جديد است نوآوري محصول خلاقيت علاوه بر جديد بودن داراي ارزش نيز هست-خلاقيت يك توانايي عمومي است و در همه افراد كمابيش وجود دارد-خلاقيت قابل پرورش است و با محيط اجتماعي ارتباط مستقيم دارد.

منبع

حصاری،مرتضی(1394)، رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0