<span itemprop="name">پرسشنامه ادراک خدا از لارونس</span>

ادراک خدا: تصویر خدا یک مدل کارکردیِ درون روانی است که فرد، “خدا”  را بدان گونه و در آن قالب متصور می‌شود (گاتیس،2001). ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی – عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته است و در سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری  رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند(لاورنس،2010). این الگو جهت گیری  رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند ،به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌ه اي منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌هاي روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. این مفهوم در مکتب روانشناسی روابط موضوعی (روابط شی )ریشه دارد (شاهی وند، 1394).

مشخصات

پرسشنامه ادراک خدا: پرسشنامه ادراک خدا توسط لارونس(1997) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 72 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه شش بعد حضور، چالش، پذیرش، خیر خواهی، تاثیر، مشیت را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط شاهی وند (1394) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  11صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 72گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی : دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی :  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0