خواص پنجگانه هوشمندي رقابتی

تحلیلگران هوشمندي رقابتی، پنج خاصیت را براي آن شناسایی کرده اند:

– خاصیت و روحیه مبارزه طلبی: حالت تهاجمی در این خاصیت کاملاً مشهود است. تحلیلگر هوشمندي در مدیریت کردن فرایند بسیار اثرگذار بوده و به صورت کاملاً پیوسته، همانند یک دیده بان در جستجوي فرصت هاست.

– خاصیت و روحیه تهاجمی: این خاصیت نیز زمینه هاي اثرگذاري را در خود داراست. تحلیلگر هوشمندي، غالباً ساختار هایی از متخصصان هوشمندي در امور نظامی را درخود دارند.

– خاصیت و روحیه فعال: تحلیلگر هوشمندي دائماً به دنبال اطلاعات استراتژیک در لابلاي منابع اطلاعاتی عادي است، اما باید گفت که سیستم هاي اطلاعاتی شرکت واقعاً ساختار نیافته اند.

– خاصیت انفعالی: مدیر هوشمندي تنها زمانی عکس العمل نشان می دهد که رقبا نسبت به شرکت واقعاً حالت تهاجمی و خصمانه اي از خود نشان دهند.

– در خواب رفتگان: تیم مدیریتی شرکت تمایلی به فرایند هوشمندي رقابتی یا مدیریت دانش از خود نشان نمی دهد و علی الظاهر باکی از رقابت ندارد.

منبع

هزار خوانی ، حسین (1392) ، بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ایمطالعه موردی: نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0