مدل PEST و SLEEP

ما بايد همه زمينه هاي رقابتي از قبيل گرايشات اقتصادي، تكنولوژي و ديگر فاكتورهاي تأثيرگذار بر سازمانمان را، بشناسيم.   يكي از محبوبترين مدلهاي تحليل براي ارزيابي محيطيPEST می باشد.

  • درك محيط سياسي
  • تغييرات در اقتصاد بر شركتها نيز تأثير خواهد گذاشت، همانند نرخ سرمايه گذاري كمتر

  نرخ بهره بالاتر، رشد اقتصادي كمتر و تغييرات در خرج كردن مصرف كننده تمايلات اجتماعي، جابجايي جمعيت، نوع زندگي و ديگر تغييرات در جامعه كه ميتواند برسازمان تاثیر بگذارد.

  • تغييرات ناگهاني ميتواند با تكنولوژيهاي جديد اتفاق بيفتد، مخصوصاً برای آن شرکت های که تكنولوژيشان براي ساخت و توزيع محصولات و خدمات است.در مدل STEEPیک E که نشانگر Environment  ميباشد به حروف اضافه شده و حروف دوباره مرتبط شدند.

 منبع

هزار خوانی ، حسین (1392) ، بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ایمطالعه موردی: نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0