یادگیری و نوآوری

سازمان ها در قرن بیست و یکم بی وقفه با تغیر مواجه اند. برای این که آن ها را به رقابات مؤثر در بازارهای رقابتی توانمند سازیم، نکتۀ کلیدی این است که چگونه بایاد یاد بگیرند و دانایی جدید تولید کنند. بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکانش به موقع و مناسب در برابر تغییرهای پی در پی محیطی است. فقط سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغیرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید کنند.

مفهوم یادگیری سازمانی بر عوامل تسهیل کننده یادگیری در سازمان تأکید دارد. یادگیری سازمانی مقوله ای است که هم در بقای سازمان و هم در کسب موفقیت آن در صحنه رقابت نقش دارد؛ یادگیری به عنوان قابلیتی برای کسب مزیت رقابتی قلمداد می شود. این توافق بین صاحبنظران وجود دارد که یادگیری سازمانی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و به همین دلیل، یافتن تعریف واحدی از آن که به طور وسیع پذیرفتنی باشد، دشوار است. تعاریف متعددی از یادگیری سازمانی وجود دارد؛ به زعم تمپلتون یادگیری سازمانی مجموعه ای از اقدام های سازمانی مانند کسب دانا، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد، می باشد.

رودریگز  نیز با توجه به نقش یادگیری در تغییر رفتار، یادگیری سازمانی را فرآیند جمعی برای پشتیبانی و حمایت از تغییر رفتار سازمانی می داند. الگرا و شیوا یادگیری سازمانی را به عنوان فرآیندی تعریف می کنند که سازمان از طریق آن یاد می گیرد و این یادگیری به معنی هر گونه تغییر در مدل های سازمانی که منجر به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان شود.

لاهتین ماکی و همکاران سه مؤلفه را برای اندازه گیری یادگیری سازمانی تدوین کرده اند که عبارتند از: شفاف بودن مأموریت و مقاصد، توانایی و تعهد رهبری و تجربه وانتقال دانش آرمسترانگ و فولی مکانیزم های  یادگیری سازمانی را در چهار گروه شناسایی کرده اند: 1.محیط یادگیرنده؛ 2. شناسایی نیازها و ضرورت های رشد و یادگیری؛ 3. تحقق نیازهای یادگیری؛ 4. کاربرد یادگیری

در محیط کار گومز و همکاران چهار مؤلفه  یادگیری سازمانی، که آن ها را قابلیت های یادگیری سازمانی نامیده، استخراج کرده اند. روش مورد استفاده آن ها مدل معادلات ساختاری و اساس تحقیقات قبلی آن ها تحقیقات گاه و ریچاردز بوده است. مؤلفه های استخراج شده آن ها تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری، انتقال و یکپارچه سازی دانش بوده است.

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می باشد. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیتهای جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود. فرایند نوآوری شامل کسب، انتشار، استفاده از دانش جدید و موجود می باشد.

نوآورپذیری یک سازمان دقیقاً با توانایی آن سازمان در استفاده و به کار بردن منابع دانش خود مرتبط است. مطالعات اخیر ادعا کرده اند که اگر یک سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند، با شکست مواجه خواهد شد. کانتز نوآوری را فرآیند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای آن است .

نوآوری اختراع تازه ای از دانش یا توسعۀ اطلاعات تازه نظیر مفهوم، تئوری یا فرضیه است؛ به عبارت دیگر، نوآوری به معنای چیزی جدید برای استفاده است. نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ایده ها به اشکال قابل استفاده سازمانی است و این ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد به طور کلی نوآوری، مجموعه ای از دانش، ایده، روش ها و مهارت هایی است که می تواند به عنوان پیشگیری های منحصر به فرد برای شیوه های تولید و رقابتی شرکت باشد این تعریف نشان دهنده طیف وسیعی ، از نوآوری ها می باشد.

در بازار جهانی، شرکت باید توانایی شناسایی فرصت های جدید، توانایی طراحی مجدد فناوری و دانش کافی را برای کسب مزیت رقابتی داشته باشد مطالعات انجام شده بر نوآوری، پنج نوع نوآوری را نشان می دهد: نوآوری افزایش محصول، نوآوری افزایشی فرآیند، نوآوری محصول رادیکال، نوآوری فرآیند رادیکال و نوآوری اداری .

انواع نوآوری

  • نوآوری تولیدی

نوآوری تولیدی فراهم کننده ابزاری برای تولید است، که به توسعه و ارائۀ تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد. در واقع می توان گفت که منظور از نوآوری تولیدی این است که تا چه حد سازمان در ارائۀ خدمات جدید، اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردی از این قبیل پیشتاز است.

  • نوآوری فرایندی

نوآوری فرایندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند، و در برگیرنده ی اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است. در واقع منظور از نوآوری فرایندی این است که تا چه میان سازمان تکنولوژی های جدید را به کار می گیرد و روش های جدید انجام کار را به بوته آزمایش می گذارد.

تجزیه و تحلیل مطالعات متعدد، اثرات پایدار نوآوری های سازمانی را بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره وری، هدایت سازمان ها با خلاقیت، کیفیت، اصالت و انعطاف پذیری را نشان می دهد. یکی از دلایلی که یادگیری برای موفقیت سازمان ها نیاز حیاتی و مهم محسوب می شود، این است که یادگیری، بهبود و توسعۀ فرایندها و محصولات جدید را تسهیل می کند در ادبیات صراحتاً به، ارتباط عملکرد نوآوری و یادگیری سازمانی اشاره نشده، اما پژوهش هایی وجود دارد که یادگیری را پیش نیازی برای نوآوری دانسته اند. به عنوان نمونه: داورزنی و همکاران، پژوهشی با عنوان ارائۀ مدلی برای بررسی میان تاثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری انجام دادند و نتایج آن ها حاکی از این بود که یادگیری سازمانی اثر مثبتی بر نوآوری دارد و باعث افزایش نوآوری می شود. جیمنز و سانزوال رابطۀ بین نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد را بررسی کرده اند و نتایج آن ها نشان داد که هر دو متغیر یادگیری و نوآوری سازمانی رابطۀ مثبت با عملکرد کسب و کار دارد، و یادگیری سازمانی نوآوری را تحت تاثیر قرار می دهد.

مطالعات زیادی نشان داده اند که فرهنگ هایی که یادگیری سازمانی را تقویت می کنند باعث بهبود یادگیری در سطح فردی، تیمی و سازمانی می شوند. در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود می بخشند از دیدگاه یادگیری سازمانی خروجی منسجم از ظرفیت های ایجاد شده توسط دانش، باعث عملکرد نوآوری و تقویت آن می شود. در نتیجه نوآوری معمولاً در اثر دانش ایجاد شده در واحد های تحقیق و طراحی و توسعه( R&D ) و دیگر واحد های مربوطه ایجاد می شود. به هرحال بسیاری از ، نویسندگان، یادگیری سازمانی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نوآوری قلمداد می کنند و معتقد هستند که تنها سازمان هایی خواهند توانست به نوآوری دست یابندکه توانسته باشند یادگیری سازمانی را در سازمان نهادینه کرده باشند. بنابراین این پژوهش ها براساس مرور ادبیات فرض می کند که یادگیری سازمانی تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد و همچنین فرض می کند مؤلفۀ یادگیری سازمانی توانایی پیش بینی عملکرد نوآوری را دارد و می تواند باعث افزایش عملکرد نوآوری شود.

منبع

بهمنی، مرضیه(1394)، استراتژی های زیست محیطی و رقابت سازمانی در صنعت هتلداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0