ورزش و عزت نفس

موزانتي، در مطالعه اي سه نوع مداخله ورزش مقاومتي، هوازي و ترکيب اين دو به همراه گروه کنترل را بر روي عزت نفس زنان نجات يافته از سرطان پستان انجام داد. نتايج علاوه بر اثر بخشي هر سه روش درماني، نشان داد که روش مداخله مقاومتي، اثر بخشي بيشتري در افزايش عزت نفس گروه آزمايشي داشت.فايندلي و باکر ، نشان دادند که ورزشکاران نخبه و ورزشکاران رقابتي، شايستگي بدني و عزت نفس عمومي کلي بيشتري را نسبت به غير ورزشکاران دارند. همچنين غير ورزشکاراني که رقابت جويي کمتري داشتند، داراي عزت نفس کمتري بودند.

در پژوهشي که توسط مارتينسن ، بر اساس مرور گسترده ادبيات مربوط به نقش تمرينات ورزشي در ميزان اضطراب و افسردگي انجام شد، نقش اين تمرينات به عنوان درمان تکميلي مورد تأکيد قرار گرفت .اکلند، با بررسي 24 کارآزمايي باليني ورزشي نشان داد که در مجموع انجام تمرينات ورزشي مي تواند تا حد زيادي عزت نفس کودکان و نوجوانان را افزايش دهد.

خودکارامدي نيز مفهومي است که بسيار به عزت نفس مرتبط است. در مطالعه اي که با بررسي روابط بين مهارت هاي رواني، خودکارآمدي و کارايي در ميان بازيکنان فوتبال شرکت کننده در جام جهاني انجام شد، نتايج نشان داد که بين خودکارآمدي و عملکرد رابطه وجود دارد و چندين مهارت رواني با خودکارآمدي و عملکرد ارتباط دارد. به طوري که نتايج اين تحقيق نشان داد مهارت هاي تمدد اعصاب که در آموزش و رقابت مورد استفاده قرار گرفتند با خودکارآمدي و عملکرد موفق در ارتباط بودند .

هوارد ، در پژوهشي که در مورد يک نمونه 500 نفري از دانش آموزان انجام گرفت، نشان داد که نمره هاي دانش آموزان ورزشکار در مقياس هاي انعطاف پذيري، پيشرفت از طريق همنوايي، کارآمدي ذهني، احساس سلامت، مدارا، برداشت خوب، خويشتن داري، سلطه گري، همدلي،عزت نفس، مسئوليت پذيري و استعداد پايگاه به مراتب بالاتر از دانش آموزان غيرورزشکار است.

آقایی نژاد، به بررسي تأثير يک دوره فعاليت منظم ورزشي بر عزت نفس دانش‌آموزان کم توان ذهني آموزش‌پذير 9تا15 سال شهرستان لردگان در سال تحصيلي 1390 – 1389 پرداخت. بدين منظور از بين یکصد وبیست ویک نفر دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير، تعداد 28 نفر به روش تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمايش( 7 نفر پسر و 7 نفر دختر) و کنترل ( 7 نفر پسر و 7 نفر دختر) به صورت تصادفي گمارده شدند. يافته ها نشان داد که بين عملکرد دو گروه آزمايش و کنترل در ميزان عزت نفس تفاوت معنادار آماري وجود دارد که نشان مي دهد، اجراي يک دوره فعاليت منظم ورزشي بر افزايش عزت نفس دانش آموزان گروه آزمايش مؤثر بوده است.

کوزه چيان، به مقايسة عزت نفس و رضايت از زندگي دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه تربيت مدرس پرداخت. يافته ها نشان داد بين عزت نفس در بين دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار تفاوت معني داري وجود دارد .آزمون تعقيبي دانكن مشخص کرد كه دانشجويان زن ورزشكار، در مقايسه با ساير گروه ها همچنين بين رضايت از زندگي دانشجويان  داراي بيشترين ميزان عزت نفس بودند ورزشكار و دانشجويان غيرورزشكار تفاوت معني داري وجود داشت. در آزمون تعقيبي دانكن مشخص شد كه دانشجويان زن ورزشكار، در مقايسه با ساير گروهها داراي بيشترين ميزان رضايت از زندگي بودند .

در پژوهشي به بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربايجان غربي پرداخت. آزمودني هاي تحقيق 200 نفر ورزشکار مرد و زن بودند که به دو گروه تقسيم شدند: 100 ورزشکار موفق که در مسابقات رسمي داخلي و يا بين المللي موفق به کسب مدال شده بودند و 100 ورزشکار ناموفق در کسب مدال. نتايج نشان داد بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت در هر دو گروه رابطه معني دار مثبت وجود داشت. همچنين نتايج آزمون تي مستقل تفاوت معني داري را بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق نشان داد يعني عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشکاران موفق در مقايسه با ورزشکاران ناموفق به طور معني داري بالاتر بود.

پژوهش اميني، نشان داد بيشتر بودن تعداد جلسات­ورزش در هفته با کنترل بيشتر همراه است. آرامش، عزت نفس، لذت بردن و رضايت بيشتر از زندگي در دانش­آموزاني که با شدت ملايم ورزش مي­کردند، نسبت به دانش­آموزاني که با شدت بيشتري فعاليت مي­نمودند. لذا از آنجا كه انگيزه كسب آرامش، نشاط و شادابي از معيارهاي سلامت رواني انسان­ها محسوب مي­شود. نقش فعاليت­هاي حركتي و ورزشي منظم و مستمر در اصلاح شيوه زندگي و ايجاد شادابي و سلامت رواني مشهود است.

غفاري، پژوهشي با هدف تاثير برنامه ورزشي منظم گروهي بر عزت نفس دانشجويان پرستاري انجام داد. بشارت و همکاران، نشان دادند که که بين عزت نفس و موفقيت ورزشي در فوتباليست ها و کشتي گيران رابطه وجود دارد.

منبع

طاهر زاده،طیب(1393)، اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0