نظریه‏های رشد و تحول

نظریه های رشد و تحول نیز، مانند نظریه تبادل اجتماعی، به تغییر رابطه در طی زمان توجه دارند . در این نظریه بر خود افشاگری بیش‏تر زوج‏ها به دنبال پیشرفت رابطه تاکید می‏شود و مشخصه روابط پایدار، خودافشاگری عمیق‏تر، و صمیمی‏تر شدن زوج‏ها با یکدیگر است. در این نظریه، اعتقاد بر این است که زوج‏ها در آغاز ارتباط با یکدیگر بیگانه‏اند، ولی با پیشرفت ارتباط، صمیمی‏تر می‏شوند و احساسات و افکار درونی خود را برای یکدیگر بازگو می کنند . نظریه رشد و تحول،  هم‏چنین با نظریه‏ی ثبات شناختی وجوه اشتراک دارد؛ زیرا فرض بر آن است که با رشد و تحول ارتباط، یک تعادل ثابت در رابطه‏ی زوج‏ها پدید می‏آید.

در پاسخ به این سوال که چرا وقتی که بازده رابطه کم است باز هم زوج ها به رابطه ادامه می‏دهند، نظریه‏های تبادل اجتماعی و نظریه‏ی وابستگی متقابل چنین می‏گویند که گونه‏های ارتباطی دیگری در برابر رابطه کنونی زوج ها وجود ندارد. ولی نظریه‏ی برابری، هر چند مانند نظریه‏های تبادل اجتماعی فرض بر آن دارد که زوج‏ها سعی می کنند بازده رابطه‏ی خود را به حداکثر برسانند، در مورد این که بر پایه‏ی این نظریه، زوج ها ارتباط خود را با بازده شریک زندگیشان، و نه ارتباط های دیگر، مقایسه می‏کنند، با دیگر نظریه‏ها تفاوت دارد.

صمیمیت در روابط زوج‏ها

وارینگ ،صمیمیت در روابط زوج ها را ترکیبی ازهشت عنصر زیر می‏داند:

  1. عاطفه: زوج‏ها به چه میزان احساسات و عواطف خود را به صورتی راحت برای یکدیگر بیان می‏کنند.
  2. بیانگری:زوج ها تا چه حد افکار، عقاید و نگرش‏های خود را به یکدیگر ابراز می‏کنند.
  3. سازگاری: میزان همکاری صمیمانه زوج‏ها با هم. این که تا چه حد زوجین می‏توانند با آسودگی خاطر با هم همکاری کنند.
  4. همبستگی: میزان تعهدی که زوجین نسبت به هم احساس می‏کنند.
  5. رابطه جنسی: میزان رضایت از رابطه جنسی با همسر.
  6. حل تعارض: تا چه حد زوجین می‏توانند اختلاف نظرهای خود را با هم حل کنند.
  7. خودمختاری:تا چه میزان زن وشوهردرارتباط با اعضاخانواده ودوستان،احساس استقلال دارند.
  8. هویت: میزان اعتماد به نفس وعزت نفس زن وشوهر و برداشتی که از خود به خانواده کوچک دارند.

منبع

بیروتی، سارا(1393) ،ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شیراز

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0