مولفه های هوش معنوی در اسلام

در فرهنگ اصیل اسلامی به طور ضمنی هوش معنوی مورد توجه فراوانی قرارگرفته است .به طور مثال ،جامی؛ براساس متون مذهبی مولفه های ذیل را برای هوش معنوی برشمرده است  :

 •  مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری
 •  تشخیص ودریافت پیام های معنوی از پدیده ها واتفاقات
 •  سوال ودریافت جواب معنوی در مورد منشاء ومبداء هستی؛ مبداءومعاد
 •  تشخیص قوام هستی وروایط بین فردی برفضیلت عدالت انسانی
 •  تشخیص فضیلت فراروندگی از رنج وخطا وبه کارگیری عفو وگذشت در روابط بین فردی
 •  تشخیص الگوهای معنوی وتنظیم رفتار برمبنای الگوی معنوی
 •  تشخیص کرامت وارزش فردی وحفظ ورشد وشکوفایی این کرامت
 •  تشخیص فرایند رشد معنوی وتنظیم عوامل درونی وبیرونی در جهت رشد بهینه این فراید معنوی
 •  تشخیص معنای زندگی ،مرگ وحوادث مربوط به حیات ،نشور ،مرگ وبرزخ ،بهشت ودوزخ روانی
 •  درک حضور خداوندی در زندگی معمولی
 •  درک زیبایی های هنری وطبیعی وایجاد حس قدردانی وتشکر
 •  داشتن ذوق عشق وعرفان که درآن عشق به وصال منشاء دانش است نه استدلال وقیاس ،
 •  داشتن هوش شاعرانه که معنای نهفته در یک قطعه شعری را بفهمد
 •  هوش معنوی باعث فهم بطون آیات قرانی می شود وموجب می گردد افرادکلام انبیا را راحت تر وبا عمق بیشتر درک نمایند
 •  هوش معنوی در فهم داستان های متون مقدس واستنباط معنای نمادین این داستان ها کمک فراوانی می کند
 •  هوش معنوی که در قرآن درمورد صاحبان آن صفت اولوالالباب به کار رفته است باعث می شود افراد به جوهره ی حقیقت پی ببرند واز پرده های اوهام عبور نمایند.

هرچند عرفان اسلامی نیز این مولفه ها را ذکر نموده اند، ولی از آنجا که این مولفه ها به انسان بینش می دهند وباعث افزایش سازگاری او با هستی می شوند، می توان آنها را جزءمولفه های معنوی قلمداد نمود .عوامل موثر در هوش معنوی که در متون اسلامی تقوا وپرهیزگاری قلمداد شده است ، به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبردر آفاق وانفس، روزه داری، عبادات، خواندن قرآن وتدبرصادقانه در آیات می توانند نقش اساسی در تقویت هوش معنوی داشته باشند.

منبع

رضایی،مهدی(1393)،تاثيرهوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانها،پایان نامه کارشناسی ارشد،استراتژيک،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0