مقابله با هوشمندي

همان طور که هوشمندي رقابتی به صورت گسترده در راستاي تحقیق و طرح ریزي ایفاي نقش می کند، براي مقابله با هوشمندي رقابتی شرکت هاي دیگر نیز به کار می آید، از جمله تلاش هاي هوشمندي رقابتی معطوف به جمع آوري، حفظ و نگهداري اطلاعات شرکت در مقابل دیگر شرکت ها است و این عمل در چارچوب قوانین و یا به شکل غیر قانونی صورت می گیرد (همه عاملان هوشمندي جزء اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتی نیستند.) حفظ اسرار شرکت بخش مهمی از فعالیت هاي هوشمندي رقابتی است.

منبع

هزار خوانی ، حسین (1392) ، بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ایمطالعه موردی: نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0