مفهوم كيفيت

كيفيت، حاكي از درجه اي است كه يك محصول با انتظارات مشتري و مشخصات ارائه شده تطبيق دارد. به هرحال كيفيت ارائه خدمات و توليدات همواره مورد توجه انسانها بوده است. شايد توسعه نوآوري و صنعت نيز، بر مبناي اين اصل استوار باشد كه انسان هيچ گاه نست به وضع موجود خود راضي نيست و همواره سعي در بهبود آن داشته است. در همين راستا كيفيت در بخش صنعت در دهه هاي 1950-1940 مورد توجه قرار گرفت و در علوم پزشكي از سال 1980 مطرح شد .

سازمان بين المللي استاندارد (ISO)، كيفيت را مجموعه اي از مشخصات و ويژگي هاي يك خدمت يا كالا تعريف مي كند تا بتواند نيازهاي تضمين شده مشتري را برآورده سازد. هدف نظام كيفيت تامين اعتماد لازم براي مشتري و مديريت ارشد سازمان هنگام ارائه خدمات است. در اين ميان بيمارستان ها جايگاه ويژه اي دارند، زيرا هر اشتباه حتي از نوع كوچك مي تواند جبران ناپذير باشد. بنابراين لازم است ارائه خدمات بدون نقص و مطابق با استانداردهاي حرفه اي ارائه گردد .

  همچنين كيفيت به عنوان توانايي يك فرآورده يا خدمت براي ارضاء نيازهاي ابراز شده و ميزاني براي برآوردن انتظارات مشتري يا مددجو تعريف شده و منظور از كيفيت خدمات بهداشتي درماني، ميزان دستيابي به مطلوب ترين برآيندهاي سلامتي است به گونه اي كه خدمات ارائه شده اثربخش، كارا و به صرفه باشد. همچنين كيفيت، ساختار پيچيده اي از ارزشها ، عقايد ونگرشهاي افرادي است كه در مراقبتهاي بهداشتي با يكديگر در تعامل مي باشند، لذا در تعريف كيفيت مراقبت ها، شناخت ديدگاه پرستاران به عنوان بزرگ ترين گروه در ميان كاركنان بهداشتي درماني، از جايگاه ويژه اي برخوردار است .

 مفهوم مراقبت در پرستاري:

مراقبت در پرستاري داراي دو جنبه است، بعد عواطف و بعد فعاليتها، كه بعد اول مربوط به توجه به مددجو به عنوان يك فرد و اهميت دادن به آنچه كه براي وي اتفاق مي افتد مي باشد. به عبارت ديگر بعد عاطفي مراقبت براي شاْن، مقام و استقلال فرد ديگر احترام قائل است. بعد فعاليت ها به منظور مساعدت، كمك و خدمت به ديگران است كه از طريق ارتباط بين پرستار و بيمار بدست مي آيد. در حقيقت اين بعد از مراقبت مربوط به تشخيص و برآوردن نيازهاي بيمار مي باشد.

 مفهوم كيفيت مراقبت پرستاري و ابعاد آن :

كاناواكتيكيول و همكاران ، مضامين كليدي زير را در تعريف كيفيت مراقبت پرستاري بدست آوردند:

  • دستيابي به نيازهاي فيزيكي بيماران
  • فراهم نمودن حمايت هاي رواني- اجتماعي براي بيماران
  • اطمينان از توجه به نيازهاي روحي و معنوي بيماران
  • رضايت مندي بيماران از مراقبت ها
  • پاسخگو و مسئول بودن مراقبت هاي پرستاري به نيازهاي بيماران
  • اطمينان از ارائه مراقبت هاي جامع وهمه جانبه به بيمار

كه در نهايت تعريف زير را به عنوان تعريف نهايي ارائه دادند:كيفيت مراقبت پرستاري، پاسخگويي پرستاري به نيازهاي جسمي، رواني، عاطفي، اجتماعي و معنوي بيماران است، بطوري كه بزندگي سالم و طبيعي خود بازگردندورضايت خاطر بيماران وپرستاران جلب شده باشد. بارهانس و آليگود ، در مطالعه اي كيفي، مراقبت پرستاري با كيفيت از ديدگاه پرستاران را به صورت دستيابي به نيازهاي انسان از طريق توجه، همدلي، تعاملات احترام آميز با بيمار همراه با احساس مسئوليت، حمايت اساسي و يكپارچه از مددجو بيان نمودند.

منبع

رضایی،مهدی(1393)،تاثيرهوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانها،پایان نامه کارشناسی ارشد،استراتژيک،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0