مفهوم داده، اطلاعات و دانش

ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬار از اﻧﻘﻼب ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪي در آن زﻣﻴﻦ ﺑﻮد، و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آن ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪي ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ، داﻧﺶ اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد اداره و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد چالش دﻳﮕﺮي اﺳﺖ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ و ﻧﻮآور ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، و ﺣﺘﻲ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، و روزآمد کردن داﻧﺶ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

در عصر حاضر، ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اﻛﺘﺴﺎب داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ.اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻗﺮن بیست و یکم ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را درك ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ بیشتر است، و ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي، زﻳﺮﻛﻲ، ﻓﺮاﺳﺖ، و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻳﻊ آن در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود.

داده، منشأ تشکيل دانش است. داده ها، واقعيت ها و اعداد خام هستند مانند سرانه هر دانش آموز.داده ها رشته واقعيت هاي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند داده يک واقعيت از يک موقعيت و يا يک مورد از يک زمينة خاص، بدون ارتباط با ديگر چيزهاست. داده ها منعکس کنندة تعاملات و مبادلات کامل، واحد و منسجمي هستند که تحت عنوان جزء ناچيز از آنها ياد مي شود. اين اجزاء در پايگاههاي داده، ذخيره و مديريت مي شوند، داده ها حداقل متن را دارند و تا زماني که مورد پردازش واقع نشوند به تنهايي مفهوم خاصی را ایجاد نمی کنند.

اطلاعات از قرار گرفتن داده ها در يک زمينه يا محيط خاص ايجاد مي شود، مانند هزينه هر دانش آموز در يک دبيرستان و يک سال تحصيلي خاص. اطلاعات داده هاي ترکيبي و مرتبط همراه با زمينه و تفسير آن است. ارتباط داده ها ممکن است بيان کننده اطلاعات باشد، ممکن است صرف ارتباط داده به اطلاعات منجر نگردد مگر اينکه موجب درک مفهوم آنها باشد. اطلاعات در حقيقت داده هاي پردازش شده را در بر مي گيرد که گروه بندي، ذخيره، پالايش، سازماندهي و تحليل شده اند تا بتوانند زمينه را روشن سازند.

ويژگي اطلاعات آن است که مي توان آن را به صورت مستندات مکتوب يا فايل هاي موجود در پايگاه اطلاعات نگهداري کرد. اطلاعات برخلاف داده ها، معني دار هستند، به نظر پيتر دراكر(1989) ” داشتن ارتباط و هدف ويژگي اطلاعات است”دراکر ( 1989) معتقد است که اطلاعات يعني “داده هاي مربوط”. به بياني ديگر، از نظر او داده ها به تنهايي ” مربوط ” و ” هدف دار” نيستند، بلکه داده ها زماني به اطلاعات تبديل مي شوند که ارائه دهنده، به آنها معنا و مفهوم خاصي ببخشد .

دانش اطلاعاتی است که بر عمل تأثیر داشته باشد. عملی بودن به معنای ارتباط با حوزه های خاص می باشد و بدین منظور اطلاعات مرتبط می بایست در جای مناسب، زمان مناسب، و شکل مناسب به گونه ای که هر کس که به آن نیاز دارد بتواند در تصمیم گیری از آن استفاده کند، در دسترس باشد.

دانش منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل ارزیابی و قضاوت شهودی می باشد. دانش در فضای بین اذهان فردی و جمعی شکل می گیرد و تسهیم می شود. مرور انواع تعاریف و تقسیم بندی های ارایه شده از دانش، پیش نیازی برای مدیریت موفقیت آمیز آن است.

داده، ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از رﺧﺪادﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺒﺎدﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي. ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ داده ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، روزاﻧﻪ، ﻣﺤﻠﻲ و … در آورد.

ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت به دانش، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش و ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل، روﻧﺪﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت داده و اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺪه ﻫﺎ، ﻓﻬﻢ ﻫﺎ و درﺳﻬﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن اﻃﻼﻋﺎت و تجربیات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

منبع

آهنگر، وحید(1393)، بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: سازمان بازرسی کل کشور)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0