عوامل موثر بر توسعه بيمه های اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي گسترده ترين و اصلي ترين نهاد در عرصه بيمه هاي اجتماعي است كه به صورت يك دستگاه عمومي غيردولتي و با هويت اجتماعي، ‌اقتصادي و متكي بر ساز و كارهاي بيمه اجتماعي و با استقلال اداري و مالي اداره مي شود .

سازمان تامين اجتماعي با ارائه 18 نوع خدمات به افراد تحت پوشش خود، دغدغه نيروي كار را در زمينه چگونگي گذران زندگي در مواقعي همچون بيماري،‌ از كارافتادگي و سالمندي، به حداقل مي رساند. تامين اجتماعي آينده افراد جامعه را به همراه آرامش رواني آنان در محيط كار تامين مي كند. خدمات بلند مدت سازمان تامين اجتماعي در قالب انواع مستمري هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان و خدمات كوتاه مدت اين سازمان در بخش هاي ارائه خدمات درماني، پرداخت مقرري بيمه بيكاري و پرداخت غرامت دستمزد، موجب امنيت خاطر نيروي كار است. علاوه بر اين سازمان تامين اجتماعي در راستاي بهبود فرايندها و توسعه بيمه های اجتماعي، فعاليت هاي جديدي را بر انبوه عملكردهاي گذشته اضافه نموده است.

افزايش مدت اعتبار دفترچه هاي درماني، حذف معاينات قبل از صدور اولين دفترچه و اعتماد به اظهارات بيمه شدگان در زمينه سوابق بيماري هاي احتمالي، ‌ايجاد شعب سيار، توسعه كارگزاري ها، گسترش پوشش هاي بيمه اي به طلاب، بسيجيان، رانندگان، مددجويان تحت پوشش امداد، هنرمندان و مداحان از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت عدالت گستري در سازمان تامين اجتماعي مي باشد. دولت نیز از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه بيمه هاي اجتماعي است.توسعه و گسترش چتر پوشش بيمه هاي اجتماعي از راهبردهاي اساسي مورد توجه دولت براي تحقق عدالت اجتماعي است و تقبل پرداخت بخشي از حق بيمه رانندگان و خادمان مساجد از گام هاي مهمي است كه در اين زمينه و براي نهادينه‌سازي فرهنگ بيمه اجتماعي از سوي دولت برداشته شده است. (بنا به گفته وزير رفاه تا پايان برنامه پنجم 80% ايرانيان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار مي گيرند.) همچنين ايجاد و توسعه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير از مهمترين اقدامات دولت در اين راستا مي باشد.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي دهد كه رابطه اي تنگاتنگ و استوار بين بيمه و رشد و توسعه اقتصادي و بهبود شرائط عمومي زندگي افراد جامعه وجود دارد. بدين معنا كه ترميم اقتصادي، افزايش مبادلات، ترقي سطح زندگي و توسعه سرمايه گذاري موجب پيشرفت بيمه در كشور مي شود و متقابلاً گسترش و پوشش بيمه به ترميم وضع معيشت افراد، حفظ ثروت ملي و تشكيل پس اندازهاي ملي كمك مي كند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه بيمه در رشد و توسعه اقتصادي موثر و رشد اقتصادي نيز عامل پيشرفت بيمه است و در نهايت هدف برنامه رشد و توسعه اقتصادي و تعميم بيمه افزايش رفاه عمومي جامعه است.

بر همين اساس  در برنامه دوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز نخستين موضوعي كه مورد توجه قرار گرفته «تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي» است و يكي از طرق نيل به اين هدف توسعه كمي و كيفي بيمه در جامعه مي باشد. فرهنگ به عنوان شيوه زندگي مردم در جامعه و فرهنگ سازمان به عنوان شيوه كار كاركنان سازمان نقش بنيادي و زيربنائي در ارتقاي سطح پويائي سازمان دارد. يكي از نمودهاي عملياتي نهادينه شدن فرهنگ بيمه اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي رعايت دقيق مقررات سازماني همراه با مشتري گرائي است.

ارزشمندي انسان و توجه به حرمت و عزت نفس انسان ها، يك نگرش انساني و فرهنگي است، يعني ابتدا بايستي نگرش انسان هاي سازماني نسبت به مشتريان تغيير يابد تا فرهنگ مشتري گرائي حاصل و به مرور فرهنگ بيمه اجتماعي ايجاد شود. هزينه ها و خسارت هاي مالي و انساني ناشي از ضعيف بودن فرهنگ مشتري گرائي در سازمان بسيار زياد است. توجه به مشتريان (بيمه شدگان، مستمري بگيران وكارفرمايان) قبل از اينكه نياز به ساختار داشته باشد، يك فرهنگ است. بنابراين يكي از راه هاي مهم توسعه و نهادينه سازي فرهنگ بيمه اجتماعي، تقويت فرهنگ مشتري گرائي در سازمان تامين اجتماعي است. مشتري مداري انسان مداري است، ارزش نهادن به انسان بعنوان ارزنده ترين موجود و بعنوان شريف ترين چيزي كه خدا خلق كرده است.

هر دولتي نيازمند يك نظام پاسخگويي است تا بتواند به شيوه هايي عمل كند كه مورد تأييد جامعه باشد. سازمانهاي دولتي و عمومي براي مردم و بوسيله مردم ايجاد مي شوند و بايستي در برابر آنان پاسخگو باشند اهميت توجه به مشتري و مخاطب در قرن حاضر به حدي است كه نظر كارشناسان و نخبگان علم مديريت را به خود جلب نموده است. بطوريكه « پيتر دراكر » هوشمندانه خاطرنشان مي سازد كه درون چهار ديواري يك سازمان يا شركت نتيجه اي حاصل نمي شود، نتيجه واقعي براي هر كسب و كار آن است كه مشتريان (مراجعين) رضايت داشته باشند و رضايت از اين جا به دست مي آيد كه بسياري از كارها به نحو درست انجام شود.

منبع

نظری، هوشنگ(1394)، الویت بندی عوامل موثر بر روش های مناسب سرمایه گذاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0