شاخص  و ویژگی های سرسختی

از دیدگاه کوباسا فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد:

 الف) تعهد ب) کنترل ج) مبارزه جویی.

تعهد یعنی اعتقاد به اهمیت، جالب بودن و معنی داری فعالیت های زندگی است. کوباسا معتقد است که تعهد، اساسی ترین عامل حفظ بهداشت است. مناسبات افراد متعهد با خودشان و با محیطشان متضمن فعال بودن و روی آوری است تا منفعل بودن و روی گردانی. کوباسا با استفاده از منبع کنترل راتر به مفهوم کنترل دست یافت. افراد منبع کنترل را بر اساس تجارب و یادگیری مرتبط با تقویت می آموزند. ویژگی شخصیتی کنترل شامل تمایل شخص به احساس و اقدام به نحوی که گویی در رویارویی با شرایط و مقتضیات گوناگون زندگی صاحب نفوذ و تسلط است، می باشد تا درمانده و وامانده. مبارزه جویی تعهد به عنوان سیستم اعتقادی است که تهدید ادراک شده ناشی از وقایع استرس زای زندگی را به حد اقل می رساند. یعنی این اعتقاد که در زندگی تغییر از ثبات عادی تر است و این که انتظار تغییر داشتن محرکی برای رشد است نه تهدیدی برای امنیت. افراد مبارزه جو تغییر را با آغوش باز می پذیرند و آن را نوعی چالش تلقی می کنند.

ویژگی های سرسختی روانشناختی

در مجموع ویژگی های سرسختی روانشناختی عبارتند از:

  • حس کنجکاوی قابل توجه.
  • تمایل به داشتن تجارب معنی دار.
  • اعتقاد به مؤثر بودن آنچه که مورد تصور ذهنی قرار گرفته است.
  • انتظار این که تغییر امری طبیعی است و هر محرک با اهمیت می تواند موجب رشد و پیشرفت گردد.
  • ابراز وجود، نیرومندی و پرانرژی بودن.
  • توانایی استقامت و مقاومت.

پیامدهای سرسختی روانشناختی: پیشایندها و پیامدهای خصوصیات شخصیتی سرسختی روانشناختی. آنتوفسکی معتقد است که احساس پیوستگی فرد (یعنی احساس اعتماد به محیط درونی و بیرونی که منجر به پیش بینی منطقی وقایع می شود) مهمترین پیشآمد مربوط به سرسختی روانشناختی است. یکی از پیآمدهای ویژگی سرسختی روانشناختی، حفظ سلامت در برابر وقایع استرس آور زندگی است.

منبع

محمودی، محمدرضا (1393)، بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی بین زنان، دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد،پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه هرمزگان پردیس قشم

ازفروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0