رویکرد های نوین ارزیابی عملکرد

 مباحث ارزیابی عملکرد را از زوایای متفاوتی می‌توان مورد بررسی قرارداد. دو دیدگاه سنتی و نوین در این رابطه وجود دارد. در دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد و صرفاً معطوف به عملکرد دوره گذشته است و با مقتضیات گذشته شکل گرفته است. در این دیدگاه شرایط زمانی و مکانی و محیط سیستم نادیده گرفته می‌شود. و چه بسا باعث انحرافاتی در نتیجه کار بشود. از دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ا‌ی و مشارکت عمومی ذی‌نفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرآیند و کارکنان باشد .

در دیدگاه نوین، مساله در بستر زمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نگرش سیستمی بر آن حاکم است. سازمان، افراد و یا واحدهای سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزئی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن مدنظر قرار گیرد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش‌برنده و پویا خواهد بود. پیامد استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود کارکرد و افزایش اثربخشی فعالیت‌های سازمان است. در نتیجه وجود چنین نگرشی، رشد و توسعه، بهبود عملکرد و نهایتا تحقق اهداف سازمانی را به همراه خواهد داشت.

الگوهای نوین ارزیابی عملکرد

الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، به دو بخش عمده الگوهای کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شوند. الگوهای کمی مانند معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارایی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد. الگوهای کیفی، مانند معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به‌کار گرفته شده است.

مهمترین و متداول‌ترین الگوهای اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:

 • الگوی تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • برنامه‌ریزی آرمانی (GP)
 • الگوی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
 • الگوی سیستم‌های کیفیت (ممیزی کیفیت ISO، مدیریت کیفیت جامع TQM)
 • الگوی مهندسی مجدد (Re-engineering)
 • الگوی ترازیابی و الگوسازی (Benchmarking)
 • الگوی سنجش کارایی و اثربخشی
 • الگوی هوشین کانری
 • الگوی برتری سازمانی بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)
 • 5S و 6 Sigma و چند الگوی دیگر نیز وجود دارد .

منبع

 اسمعیل‌نیا، سیامک(1394)، استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن برای انتخاب استراتژی برتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0