تفاوت های جنسیتی و صمیمیت

وجود تفاوت‏های جنسیتی در ایجاد روابط صمیمانه، یکی از موضوعات مهم در پژوهش خانواده است، که مطالعه در مورد آن در کیفیت این ارتباطات موثرند. این نکته که آیا زنان در روابط نزدیک خود صمیمی‏تر ‏اند یا مردان، موضوعی بسیار پیچیده است، که پاسخی مشخص برای آن وجود ندارد و یافته‏های مطالعات مختلف نیز نتایجی متناقض را در مورد آن گزارش داده‏اند. اگر‏چه همه‏ی مطالعات، تفاوت‏های جنسیتی را در صمیمیت گزارش نداده‏اند، به نظر می‏رسد زنان و مردان در زندگی خانوادگی، روابط صمیمانه را به گونه‏ی متفاوت تجربه می‏کنند.

مرور برخی مطالعات مربوط به تفاوت‏های جنسیتی در روابط صمیمانه نشان می‏دهد که رتبه‏های صمیمیت زنان در مقایسه با مردان بالاتر است و در برخی دیگر از آن‏ها نیز گزارش می‏شود که مردان فقط در دوستی‏های بسیار نزدیک می‏توانند مانند زنان صمیمانه عمل کنند . برخی پژوهشگران معتقداند که زنان صرفا به این دلیل صمیمانه‏تر عمل می‏کنند که صمیمیت به شیوه‏ای زنانه و جهت دار مفهوم سازی و اندازه‏گیری شده است و اگر در تعریف صمیمیت، اشتراک و نزدیکی در فعالیت‏های اجتماعی نیز گنجانده شود، مردان نیز به اندازه زنان صمیمیت نشان می‏دهند .

نکته‏ی دیگر در تفاوت‏های جنسی گزارش شده در الگوهای صمیمیت بیانگر آن است که زنان و مردان، به گونه‏ای یکسان، برای روابط صمیمانه اهمیت قائل‏اند، اما در ارزیابی صمیمیت معیار‏های متفاوت دارند، زنان، خودافشاگری را صمیمیت در روابط می‏دانند و برای مردان، صمیمیت به معنای مشارکت در فعالیت‏ها است . در مطالعه‏ای دیگر، 56 درصد مردان و 87 درصد زنان،خود افشاگری را معیار صمیمیت دانستند،در حالیکه 9 درصد مردان وصفر درصد زنان،صمیمیت را انجام فعالیت‏های مشترک تعریف کردند.

رابین، تفاوت صمیمیت میان زنان و مردان را به همانند‏سازی پسران و دختران در فرآیند رشد و تحول نسبت می‏دهد. همانند سازی منفی پسران با مادر و همانند سازی مثبت با پدر، باعث می‏شود که آن‏ها نیاز به برقراری پیوند‏های عاطفی را کمتر تشخیص دهند و پس از ورود به عرصه ازدواج، به دلیل آموزش‏هایی که درباره‏ی مردانگی دریافت می‏کنند، احساسات خود را زیر پوششی از آرامش، قدرت و منطق پنهان سازند.

نتایج پژوهشی که به صورت مصاحبه با گروهی از مردان متاهل و مجرد انجام شد نشان داد که بسیاری از مردان از اینکه نمی‏توانند درباره‏ی مسائل شخصی و عاطفی خود صحبت کنند ناراضی‏اند، اما از روبه‏رو شدن با واکنش‏های منفی، که ممکن است به دنبال تعامل‏های صمیمانه‏تر بروز کند نیز هراس دارند و تنها در صورتی که شریک زندگی آن‏ها خواهان تعاملی بسیار صمیمی باشد، می‏توانند رفتارهایی صمیمانه‏تر نشان دهند .  بر این اساس، به نظر نمی‏رسد که مردان، فاقد توانایی صمیمیت باشند. فهر ، برشباهت زنان و مردان در روابط صمیمانه تاکید می‏کند و معتقد است که زنان و مردان اهمیت یکسانی برای روابط صمیمانه قائل هستند.

نتایج پژوهش خمسه و حسینیان ، نشان داد که در ابعادی که مستلزم سهیم کردن دیگری در افکار، احساسات و باورهایی که با مذهب، ارزش‏های اخلاقی، هنری و اجتماعی سرو کار دارد در میان زوج‏ها شباهت‏های جنسیتی در نیازهای صمیمیت وجود دارد. اما بیان شده که مردان نیاز بیشتری به صمیمیت عاطفی، صمیمیت روانشناختی، صمیمیت جنسی دارند در حالی که زنان بیشتر نیازمند صمیمیت جسمانی هستند.  هم چنین نشان داده شد که در بعد صمیمیت زمانی، که مدت زمان لازم برای ایجاد رابطه صمیمانه را بررسی می‏کند تفاوت معنادار است و نیاز زنان به صمیمیت زمانی بیشتر است به گونه‏ای که 66 درصد زنان از صمیمیت زمانی موجود ناراضی بودند، در حالی که تنها 10 درصد مردان از این مسئله ابراز نارضایتی می‏کردند. تفاوت در بعد صمیمت زمانی به این معناست که زنان، بیشتر از مردان نیاز دارند که با شریک احساسی خود مدت زمان بیشتری را صرف کنند.

پژوهش دسکاتنر وثلن ‏، نشان داد که زنان نسبت  به مردان ترس از صمیمیت پایین‏تری دارند. هم‏چنین در مطالعه ثلن و همکاران، مردها نسبت به زنان نمرات بالاتری در مقیاس ترس از صمیمیت کسب کردند. اما در پژوهش فلاح زاده، تفاوت معناداری بین ترس از صمیمیت در زنان و مردان مشاهده نشد. در یک جمع‏بندی با توجه به مطالبی که بیان شد میتوان گفت که سبکهای دلبستگی وسبکهای پردازش هویت با ترس از صمیمیت رابطه داشته و فرضیات زیررا بیان نمودکه این پژوهش سعی برآن داشت تا این فرضیات را بررسی نماید.

فرضيه‏های پژوهش

  1. بین سه متغیر،سبکهای دلبستگی،سبکهای پردازش هویت،ترس ازصمیمیت رابطه معناداری دارد.
  2. سبک‏های دلبستگی، پیش بینی کننده معنادار ترس از صمیمیت در دانشجویان می‏باشند.
  3. سبک‏های پردازش هویت، پیش بینی کننده معنادار ترس از صمیمیت در دانشجویان می‏باشند.
  4. سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت می‏تواند ترس از صمیمیت را در دختران ‏و ‏پسران ‏دانشجو به گونه‏ای متفاوت پیش‏بینی نمایند.

منبع

بیروتی، سارا(1393) ،ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شیراز

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0