استانداردهای سواد اطلاعاتی

استاندارد اول: تشخیص نیاز اطلاعاتی

فرد برخوردار از سواد اطلاعاتی ماهیت و گستره اطلاعات مورد نیاز خود را تشخیص می دهد و می تواند این نیاز را به روشنی تبیین کند. همچنین او می تواند طیف متنوعی از منابع عمومی اطلاعات را شناسایی کند و هزینه سودمند دسترسی به هر یک از این منابع را ارزیابی کند. او قادر خواهد بود براي توصیف اطلاعات مورد نیاز مفاهیم اصلی و واژه هاي کلیدي را انتخاب نموده و در صورت نیاز پرسش­هاي اولیه خود را بازنگري کند.

استاندارد دوم: دسترسی موثر به اطلاعات مورد نیاز

فرد با سواد اطلاعاتی، به شکلی موثر و کارآمد به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می­کند. او می تواند مناسب­ترین نظام­هاي بازیابی اطلاعات و روش­هاي جستجو را براي دستیابی بهینه به اطلاعات مورد نیاز انتخاب کند. او قادر است نظام­هاي مختلف کاوش را به­کار گیرد تا اطلاعات را درقالب­هاي گوناگون بازیابی نموده و استراتژي مناسب جستجو در منابع را تدوین کند. همچنین می­تواند مؤثرترین شیوه­هاي دستیابی به اطلاعات را از میان روش­هاي جستجوي اطلاعات انتخاب کند و به بازبینی استراتژي جستجو و انتخاب مناسب­ترین کلیدواژه ها بپردازد.

استاندارد سوم: معیارهاي بررسی و ارزیابی منابع اطلاعاتی

فرد برخوردار از سواد اطلاعاتی منابع بازیابی شده را منتقدانه ارزیابی می­کند و اطلاعات انتخاب شده را با مبناي دانشی خود تلفیق می­کند. براي تامین این هدف او می­تواند ایده­هاي که لازم است از اطلاعات گردآوري شده استخراج و خلاصه­سازي کند و از معیارهاي مدون براي ارزیابی میزان صحت، دقت، مناسبت و وثوق اطلاعات بهره گیرد. در این حین او می­تواند از ایده­هاي اصلی براي ساخت مفاهیم جدید استفاده کند و ارزش افزوده ، تضادها، یا سایر ویژگی­هاي دانش جدید را با دانش قبلی خود مقایسه کند. در نهایت او از طریق مشورت با متخصصان موضوعی می­تواند میزان درستی تفسیر خود را از دانش کسب شده تعیین نموده و اگر لازم است پرسش اولیه خود را مورد بازنگري قرار دهد.

استاندارد چهارم: استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی

فرد باسواد اطلاعاتی، به تنهایی یا به عنوان عضوي از گروه، می­تواند اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف را ماهرانه براي نیل به هدفی خاص به کار گیرد. او قادر است اطلاعات جدید و قبلی را براي طرح ریزي و خلق محصول یا عملکردي ویژه مورد استفاده قرار دهد و در صورت نیاز فرایند ایجاد یا توسعه آن را بازبینی کند. در نهایت او می­تواند آنچه در طی این فرآیند به دست آورده را به شکل مؤثري در اختیار دیگران قرار دهد.

استاندارد پنجم: رعایت مبانی قانونی، اخلاقی و اجتماعی استفاده از اطلاعات

فرد برخوردار از سواد اطلاعاتی مباحث اقتصادي، قانونی، و اجتماعی مربوط به استفاده از اطلاعات را می شناسد. او با رعایت احترام به اصول اخلاقی و قانونی به اطلاعات دسترسی می­یابد. همچنین، او از مباحث مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت در محیط­هاي چاپی و الکترونیکی آگاه است و موضوعات مرتبط با دسترسی آزاد در مقابل دسترسی غیر رایگان به اطلاعات را می­شناسد. علاوه بر این، او از قوانین، مقررات، سیاست­هاي سازمانی، و آداب مربوط به دسترسی و استفاده ازمنابع اطلاعات پیروي می­کند و در صورت استفاده از منابع اطلاعات به تولید کنندگان آن استناد خواهد کرد. براي این منظور فرد دارای سواد اطلاعاتی نظام مستندسازي و ارجاع دهی مناسبی برمی­گزیند و از آن براي ذکر منابع بهره می­گیرد.

منبع

درینی، صدیقه(1394)، رابطه سواد اطلاعاتی مدیران با کیفیت عملکرد آنان، پايان نامه کارشناسي ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0