ابعاد و رشد هوش معنوي

ابعاد هوش معنوي

ابعاد هوش معنوي از ديدگاه سيسك و آمرام در موارد زير خلاصه مي شود:

دانش دروني، شهود عميق، شناخت خود و يكي شدن با طبيعت و جهان، توانايي حل مساله، هدايت باطني و استفاده از سبك هاي تعالي مثل شهود براي حل مسائل، پذيرش و عشق يه حقيقت، زندگي كردن در تعادل همراه با روحانيت و ديدگاه سيستمي كل گرا براي ديدن ارتباط دروني ميان هر چيزي و غيره…

زهر و مارشال ، نيز ابعاد هوش معنوي را در قالب جدول زير طبقه بندي نمودند:

ابعاد هوش معنوي بر اساس ديدگاه زهر و مارشال

خودآگاهي

بدانيد واقعا” كه هستيد و چگونه با دنياي پيرامون خود ارتباط برقرار مي كنيد.

تعيين ارزشها و چشم انداز (آرمان گرايي)

نهايت انسانيت ما در چشم انداز و ارزش هاي ما مشخص خواهد شد.

قابليت مواجهه با مشكلات و ناملايمات و حتي به فرصت تبديل كردن آنها

كنار آمدن با اشتباهات و مشكلات و درس گرفتن از آنها

كل نگري

مشاهده ارتباط بين چيزها و امور:

مشتاق بودن نسبت به همه چيز

تنوع پذيري

كنار آمدن با تنوع، براي مثال ديدن جنبه هاي متفائت هر فرد و تشويق به دانستن ارزش اين تفائتها و شكرگزاري بابت آنها

مستقل بودن (شهامت)

واژه اي روانشناسانه كه به معناي شهامت است نه سازگاري و همرنگ جماعت شدن، داشتن شجاعت كافي براي عمل برخلاف عرف رايج (استقلال از محيط)

تمايل به پرسيدن چرا؟

پرسيدن سوالات اساسي و يافتن پاسخ هاي بنيادين

قابليت چارچوب بندي

 دوباره موضوعات

مشاهده پديده ها در زمينه اي وسيع تر

خودجوش بودن

انجام اعمال بر اساس بينش خود و پاسخگو بودن بابت آنها به دنيا و عمل نكردن بر اساس ترس و هوس

رشد هوش معنوی:
آگاهی هشیارانه و سازگاری با وقایع و تجارب زندگی و پرورش خود آگاهی از جمله عوامل اصلی رشد هوش معنوی تلقی می شوند. وگان معتقد است هوش معنوی از طریق افزایش وسعت نظر و داشتن نقطه نظرهای مختلف، حساسیت زیاد نسبت به تجارب و واقعیاتی نظیر حالت تعالی ؛ ماورایی و موضوع های معنوی و فهم عمیق تر نمادها افزایش می یابد .

هوش معنوی را می توان با تمرین های مختلف توجه، تغییر هیجانات و تقویت كردن رفتارهای اخلاقی افزایش داد، زمانی كه موضوعات هیجانی یا اخلاقی حل نشده باقی می مانند از رشد معنی جلوگیری می كنند. بلوغ معنوی به عنوان یكی از جلوه های هوش معنوی، شامل درجه ای از بلوغ هیجانی و بلوغ اخلاقی ؛ روحیه اخلاقی و رفتار اخلاقی می شود و خردمندی و دلسوزی برای دیگران را صرف نظر از جنس، قومیت،سن یا نژاد در بر می گیرد .
زهر و مارشال، معتقدند هوش معنوی از طریق جستجوی معنای اصلی موقعیت ها، مطرح كردن «چرا» برای مسائل و تلاش برای برقراری ارتباط میان رویدادها رشد، می كند. همچنین یادگیری و گوش دادن به پیام های شهودی راهنمایی كننده با صدای درونی، متفكر بودن، بالا بردن خود آگاهی، آموختن از اشتباهات و صداقت داشتن با خود باعث افزایش هوش معنوی می شود .

منبع

رضایی،مهدی(1393)،تاثيرهوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانها،پایان نامه کارشناسی ارشد،استراتژيک،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0