ابعاد مدیریت کیفیت

ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی با ابعاد مدیریت در بخش خصوصی تفاوت عمده ای دارد. در بخش خصوصی ابعاد کیفیت شامل قیمت، دوام، قابلیت اطمینان، تحویل به موقع، کارکرد خدمات پس از فروش، همسازی، شکل ظاهری، شهرت، ایمنی و تاثیر اجتماعی است که در ارتباط با ارائه یک محصول مورد ارزیابی مشتری قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی بسیار فرا تر از طرز نگرشی است که مشتری نسبت به یک کالا یا یک شی دارد. ابعاد مدیریت کیفیت در بخش دولتی که با مطالعه  ادبیات ،از تئوری مربوطه استخراج گردیده، نشان می‌دهد که دانشمندان مختلف ابعاد متفاوتی را برای استقرار مدیریت کیفیت ارائه نموده اند. دیوید گاروین 1993، الف، کیت اسمیت 1994، زیتامل 1999، جیسون 1998، میوری و آتکینسون 1998، پیتر سنگه 1998،  فرانک زوهارت و آنجل. آر. مارتینز لور و جی دیت 1999 و پاراسورامان در سال 2000، هر کدام ابعاد مختلفی را جهت استقرار مدیریت کیفیت در بخش عمومی بیان کرده‌اند که در ذیل به برخی از این مواد اشاره می‌شود.

جدول :ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی

                     ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی دیوید گاروین1993
اطلاع رسانیدر بخش دولتی اطلاعات باید سریع و دقیق بوده و در دسترس همگان قرار داشته باشد. 
سرعت در ارائه خدماتمشتریان بخش دولتی ، خواهان تسریع در کار مورد نظر هستند. 
صحت خدماتمشتران بخش دولتی ، درستی نتایج کار های انجام شده را طالب اند. 
زیبایی ظاهر اقدامات، مکاتبات، انتشارات، امکانات و فضای محل مراجعه، باید تمیز ،زیبا و پاکیزه باشد. 
رفتار مناسبمشتریان بخش دولتی، خواهان دریافت خدمات با رفتاری مشفقانه هستند. 
قانونمندیمشتریان بخش دولتی، خواهان پایبندی کارکنان به قوانین و ضوابط می باشندو هر گونه تبعیض و نابرابری را ناخوشایند می دانند. 
سادگی و سهولتمشترین بخش دولتی، انجام کار ها و همچنین انجام خواسته را به سادگی و نه در چهار چوب گردش کار های پیچیده و پر پیچ و خم اداری خواهان اند. 
انعطاف پذیریمراجعان بخش دولتی خواهان نرمش در نحوه اجرای قوانین و مقررات هستند. 

جدول : ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی

ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی الف-کیت اسمیت
فروتنی مقصود از فروتنی استقبال از مشتری،توجه به حضور مشتری ،نگاه کردن به وی با روی گشاده ،با لحن خوشایند صحبت کردن ،مودب و یاری دهنده بودن وختم ملاقات به نحو دوستانه
موجز بودنواکنش سریع داشتن ، توضیح دادن در باره تاخیرها، ارائه توضیحات و دستور العمل های موجز تصدیق درک و شناخت مشتری ، تمرکز برروی موضوعات کاری.
کامل بودنارائه خدمات به طور کامل ، حصول اطمینان از کامل بودن مدارک، ارائه دستور العمل ها و پاسخ های کامل، درک خط و مشی و روشهای اجرایی، انجام کلیه کار ها  در مرحله نخست.
وضوحبه وضوح صحبت کردن و سوال کردن، ارائه دستور العمل واضح و ارائه توضیحات قابل فهم، عدم استفاده از اصلاحات فنی و نامفهوم، صحبت به زبان مشتری در صورت امکان.
صحیح بودنحصول اطمینان از صحیح بودن مدارک، وارد کردن صحیح داده ها، ارائه پاسخ های صحیح، تجربه آموختن از اشتباهات، انجام صحیح کار ها در مرحله نخست.
با توجه بودندر نظر گرفتن فرصت کافی برای گوش دادن به سخنان مشتری ، با توجه به کامل گوش دادن، در صورت عدم اطمینان از نیاز مشتری دریافت آن به کمک سوال سوال کردن از وی، در صورت قادر نبودن به ارائه کمک  یافتن شخص دیگری که قادر به انجام کار باشد، تمایل به ارائه توضیحات ، اطلاع از محل ارائه خدمت جهت راهنمایی مشتری.
پاکیزه یودنظاهر آراسته و تمیز داشتن، حفظ محیط کاری تمیز ، مرتب بودن ، ایمنی و مطبوع.

جدول: ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی

                          ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی جیسون1998
سرعتسرعت در ارائه خدمات همرا با دقت و اطمینان از صحت ارائه خدمات.
ادب و نزاکترعایت ادب و احترام به مراجعان به هنگام ارائه خدمات.
راحتی و پاکیزگیقابل دسترس بودن خدمات و تمیزی فضای کار و اقدامات.
دوستانه برخورد کردنصحبت صمیمانه و دوستانه با مراجعان و راهنمایی درست آنها.

جدول : ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی

               ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی-میوری و آنکیسون1998
تضمین صحت و درستی خدماتمشتری اطمینان یاید که خدمات با صحت کامل و درستی انجام می شود.
همدلی و همکاریکارکنان بخش دولتی به هنگام ارائه خدمات ابراز نمایند که به طور کامل در خدمت مراجعان هستند.
دوام و پایداریمشتریان و مراجعان دریابند که خدمات ارائه شده موجز و کامل است.
پاسخگوییکارکنان بخش دولتی در قبال خدماتی که ارائه می کنند.

جدول: ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی-پاراسورامان

                      ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی پاراسورامان -2000
ابعاد فیزیکیمراجعان بخش دولتی به تاسیسات فیزیکی، ابزار، ماشین آلات، پرسنل، مواد و کانال های ارتباطی توجه دارند.
اعتبار(قابلیت اطمینان)مراجعان سازمان های دولتی مایل اند این سازمانها توانایی اجرای خدمت وعده داده شده را به نحو درست و قابل اتکا داشته باشند.
پاسخگوییعلاقه مندی به فراهم ساختن خدمت مناسب و در کل کمک سازمان به مراجعان جهت دریافت بهترین خدمت.
تضمینتوانایی و دانش کارکنان در جلب اعتماد مشتریان جهت بازگشت مجدد آنها.
همدلیاحساس تعلق و تعهد سازمان نسبت به فرد فرد مشتریان.

پیتر سنگه در دسترس بودن و ایجاد ارتباط روان تر و سریع تر، حفظ ارتباط و همچنین یکپارچگی و صداقت را از ابعاد مدیریت کیفی در بخش عمومی می داند.

 جدول : ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی پیتر سنگه

ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی_پیتر سنگه1998
در دسترس بودنتمام اطلاعات مربوط به ارائه خدمات در دسترس مراجعان باشد.
ایجاد ارتباط روان تر و سریع ترارتباط با کارکنان و مراجعان روان و آسان بر قرار شود و کار کنان با زبانی سخن بگویند که برای مراجعان قابل فهم و درک باشد.
حفظ ارتباطاین ارتباط دوستان و کلامی در همه ملاقات ها بر قرار باشد.
 

کیفیت ارتباط

ارتباط بین سازمان و مراجعان انتظارات مشتری را برآورد سازد.
یکپارچگی و صداقتمراجعان، اطمینان حاصل نمایند که کار کنان در رفتار خود صداقت دارند.

جدول: ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی-زیتامل

                                مدیریت کیفیت در بخش عمومی زیتامل 1999
محسوساتاستعداد های فیزیکی، تجهیزات، پرسنل، موارد ارتباطی.
اعتبار و تصدیقتوانایی اجرا کردن خدمات، تجهیزات، پرسنل و موارد ارتباطی.
حساسیتحساس بودن نسبت به انتظارات مشتریان و کمک به آنها به منظور انتخاب بهترین خدمت.
دانش و توانایی کارکنانکارکنان مهارت کافی و دانش و تخصص لازم را درارائه خدمات داشه باشند.
تواضع و فروتنیرعایت ادب و احترام و توجه دوستانه در برخورد شخصی با مراجعان.
قابلیت اعتمادامانت داری، اعتقاد و درستی درارائه خدمات.
امنیتآسودگی مشتری در پذیرش ریسک و خطر و یا تردید در دریافت خدمات.
دسترسیقابلیت دسترسی خدمات و سهولت ارتباط در ارائه خدمات.
درک مشترک کوشش در جهت درک مراجعان و نیاز های آنها.
ارتباطاتبر قراری ارتباط مناسب با مشتریان به زبانی که آنها می فهمند و گوش کردن به سخنان آنها.

مدل لهتینن و لهتینن

این دو محقق سه بعد برای کیفیت خدمات ارائه کرده اند،

کیفیت فیزیکی: به محصولات یا موارد حمایتی از محصولات و خدمات اشاره دارد. محصولات مالی ابعاد فیزیکی محدودی داشته، بنابراین اکثرا شواهد فیزیکی دیگری به منظور ارزیابی کیفیت خدمات مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال مشتریان براساس دکوراسیون، امکانات و تسهیلات درون سامان و… کیفیت را مورد ارزیابی قرار میدهند.

کیفیت تعاملی : این کیفیت به تعاملات بین مشتریان و ارائه کننده گان خدمات اشاره دارد و ممکن است این تعاملات به طرق مختلفی رخ دهد.

مثلا می توان به صورت چهره به چهره و یا از طریق ابزار های دیگر مثل تلفن  یا اینترنت و سایر موارد ارتباط برقرار نمود، لذا تعامل به هر شکل یا گونه ای که می خواهد باشد آنچه لازم و ضروری است این است که سازمان باید اطمینان حاصل نماید که به صورت اثر بخشی با مشتریان خود ارتباط بر قرار می کنند.

کیفیت سازمان: کیفیت سازمان به تصویر ذهنی و ادارات کلی از سازمان بر می‌گردد. کیفیت سازمان یک بعد نامحسوس می‌باشد، بنابر این ادارات از کیفیت کلی سازمان به تمامی عواملی که در بالا ذکر شده مبتنی است. اینکه سازمان هر یک ازعوامل فوق الذکر تا چه اندازه بر اداراکات مشتریان از کیفیت کلی اثر می‌گذارد، متفاوت است. برای برخی از مشتریان، کیفیت عمومی(کلی) ممکن است بیشتر از کیفیت تعامل با کارکنان مطرح باشد در حالی که بعضی از مشتریان دیگر، کیفیت کلی ممکن است بیشتر تحت تاثیر قابل اعتماد بودن فن‌آوری (مثل تجهیزات رایانه ای) باشد. این دواشاره می کنند، که در بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت، لازم است بین کیفیت مرتبط با فرآیند ارائه خدمت و کیفیت مرتبط با ستاده خدمت تفاوت قائل شد.

کیفیت فنی ستاده : به ستاده واقعی از مواجهه خدمت اشاره دارد بعد از اینکه خدمت ارائه شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ستاده در واقع آن چیزی است که مشتری از سازمان دریافت می کند ستاده خدمت اغلب توسط مصرف کننده به شیوه ای عینی ارزیابی می شود مثل خدماتی که بانک به مشتریان خود ارائه می‌دهد از جمله :

  1. اطلاعات به روز در حسابها
  2. حفظ اسرار در انتقال مطالب و…

کیفیت عملیاتی مواجهه خدمت: به کیفیت فرایندها و رویه های تولید و ارائه خدمات به مشتریان اشاره دارد با توجه به همزمانی تولید و مصرف خدمات کیفیت فرایند معمولا در هنگام انجام خدمت از سوی مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد این عنصر از کیفیت به تعامل بین ارائه کننده و دریافت کننده خدمت اشاره دارد و اغلب به شیوه ای ذهنی ادراک می شود برای مثال مودب بودن یا مشتری شرایط فیزیکی شعب اطلاع داده به مشتری هنگامی که خدمت وعده داده شده در زمان مقرر آماده نباشد و در این مقوله جای می گیرد از جمله ابعاد عملیاتی کیفیت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1)ادب و رفتاردوستانه  2)شایستگی و توانایی در توضیح مطالب 3)شایستگی و توانایی در بیان خدمات   4)قابل اعتماد و محرم اسرار بودن و…

تصویر ذهنی شرکت : این بعد به ادراکات مشتری از سازمان خدماتی مربوط می‌شود تصویر ذهنی به کیفیت ستاده و وظیفه‌ای، قیمت ، فعالیتهای ارتباطی بیرونی، موقعیت فیزیکی، آراستگی و تمیزی شعبه، شایستگی و رفتار کارکنان سازمان بستگی دارد. همان‌گونه که در تصویر نشان داده شده است تصویر ذهنی شرکت خدماتی به عنوان یک فیلتر (صافی ) عمل می‌کند گرونروز در این باره توضیح می‌دهد که اگر تصویر ذهنی شرکت در ذهن مشتری خاصی خوب باشد مشکلاتی که این مشتری در ارتباط با نتیجه یا فرایند داشته باشد احتمالا داشته باشد تا اندازه ای بوسیله تصویر ذهنی نادیده گرفته می‌شود.

اگر مشکلات بصورت پیوسته روی دهد تصویر ذهنی مثبت نهایتا مخدوش و تصویر ذهنی  منفی می شود در چنین حالتی مشکلات کیفی به احتمال زیاد بدتر از آن چیزی که واقعا است ادراک خواهد شد.

اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت

بسیاری از سازمان با این واقعیت روبه رو هستند و میدانند که کارکنان مهمترین منبع و دارایی آنها می باشد لیکن عده قلیلی از مدیران عالی اینگونه سازمانها به این جمله معتقدند هال روزنیلوت در کتاب خود با عنوان مشتری در رتبه دوم قرار دارد بیان می کند که سازمانها ابتدا می بایست برکارکنان خود تاکید و تمرکز داشته باشند وی بیان می کند تنهاوقتی که افراد احساس کنند در چشم فرد دیگری اول هستند می توانند صادقانه این احساس را با دیگران سهیم کنند در بسیاری از مواقع یک کارمند ممکن است چندین نقش را ایفاء کند مثلا به عنوان بخشی از خدمت دریافت شده بخشی از سیستم توزیع مشاور و راهنما و بازاریابی عمل کند در واقع کارکنانی که با مشتریان در تماس هستند تواما باید هم به اهداف عملیاتی وهم بازاریابی توجه داشته باشند بطور خلاصه میتوان گفت کارکنان نقش سه گانه ای در ارائه خدمات ایفاء می کنند و آنها به عنوان متخصصان عملیاتی “بازاریاب”و بخشی از خدمت ایفای نقش میکنند این چند گانگی یا کثرت نقش ممکن است به تضاد نقش این کارکنان منجر شود در نتیجه در سازمانهایی که خدمات گسترده ای دارند تمایل به مدیریت محکم تر و سختگیرانه تری نسبت به سازمانهایی که اینگونه نیستند دارند و از آنجا که عنصر انسانی ثبات در ارائه خدمت را مشکل تر می سازد ، بنابراین مسئولیت آنها برای بهبود کیفیت و بهره وری را مشکل می سازد.

منبع

 اکبری، رسول(1394)، کيفيت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات، پایان نامه کارشناسی ارشد، مديريت نيروي انساني، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0