<span itemprop="name">پرسشنامه عملکرد وظیفه ای بیرنه و همکاران</span>

پرسشنامه عملکرد وظیفه ای: از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده است اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ، بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج ، در مورد آنها قضاوت کرد (بیک زاد و همکاران ،1389). امروزه آسیب های سازمانی بیش از آنکه حاصل عملکرد رقبا باشد ، برآمده از عملکرد بعضا نامطلوب خود سازمان است. و این تفکر که سازمان ها به خاطر اشتباهات انسانی شکست می خورند تنها بهانه ای است تا مشکل واقعی را که همان هوشمند نبودن سازمان ها می باشد پنهان کند(خوش آموز، 1393).عملکرد شغلی بعنوان رفتار یا عملی که با اهداف سازمانی در ارتباط است، تعریف می شود ومی تواند مقیاسی برای سطوح مختلف مهارت و شایستگی در جهت رسیدن به اهداف باشد ،که از طریق انجام فعالیت های خاص و ویژه ای صورت می گیرد(تامپسون و همکاران، 2012).

عملکرد وظیفه ای فعالیت هایی را در بر می گیرد که رسما به عنوان قسمتی از شغل می باشند و عموما در تجزیه و تحلیل شغل وجود دارند و تمرکز اصلی آن بر روی وظایف و ارزیابی بر اساس اهمیت یا اولویت، فراوانی یا تکرار و علایق می باشد(خوش آموز، 1393).

مشخصات

پرسشنامه عملکرد وظیفه ای: پرسشنامه عملکرد وظیفه ای توسط بیرنه و همکاران (2005) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 17 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط خوش آموز(1391) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  8 صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 17گویه

تفکیک ابعاد: ندارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی : دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی :  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0