پایه و اساس ایجاد بستر کارگروهی وتیمی موفق کدامند؟

  • فرهنگ سازی­ و تغیر نگرش مدیران و کارکنان، همسو با اهداف تعیین شده.
  • تغیر ساختار سازمانی سنتی و سلسله مراتبی و تبدیل آنها به ساختار مسطح، و گروه گرا
  • ایجاد تحول در تمام ارکان سازمان (رشد همه جانبه ابعاد سازمان)
  • توسعه منابع انسانی به صورت راهبردی و به عنوان یک مزیت رقابتی
  • آموزش برنامه ریزی شده ومستمر کارکنان در راستای اهداف تعریف شده
  • طراحی و ایجاد مکانیزم های ارزیابی عملکرد، مکانیزم های انگیزشی و …اکنون امنیت در تغیر است و نه در ثبات؛ یعنی، تغبر راهی است پر نشیب و فراز، و راز موفقیت در آن اعتقاد داشتن به کار تیمی و دست زدن به آن است . به عبارت دیگر، تنها همکاری و همدلی گروه است که کاروان تغیررا به سر منزل مقصود می رساند در این راه باید در بکارگیری اصول مصمم،. اما منعطف عمل کرد. منظور از یک چنین فضای کاری، کار کردن دونفر با استفاده از یک میز کار نیست بلکه ایجاد فضای مناسب به صورت فردی و جمعی است.اعضای گروه نیازمند فضایی برای گرد همایی وتشکیل جلسه هستند که این جلسات برای طوفان مغزی ارائه راه کاری، تصمیم مشترک اداری ویا فضایی برای حل مشکلات است.علاوه بر این، ابعاد روحی وروانی، حمایتی، انگیزشی وفرهنگ از جمله عوامل موثر بر موفقیت تیم در دستیابی به هم افزایی و بروز خلاقیت هستند.

منبع

بازی ، قاسم (1394) ،بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعه حرفه ای از دیدگاه اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی بوعلی سینا

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0