ارتباط جمعی چیست؟

وسايل ارتباط جمعي مولود و محصول انديشه­ هاي انسانند. اين رسانه ها بطور معمول با زمان فراغت انسانها برخورد مي نمايند. وسايل ارتباط جمعي،‌ چنانچه به درستي بكار آيند، همچون مدرسه اي بزرگ بر تمامي حيات انساني پرتو مي افكنند. حتي به هنگام فراغت و آنگاه كه اين وسايل براي تفنن و سرگرمي انسانها بكار مي آيند ، باز هم خواه ناخواه مي آموزند .

از ميان تمام رسانه ها بي شك تلويزيون رسانه اي است جذاب و گيرا در ترويج و ترغيب افراد به امر كتاب و كتابخواني. اين رسانه، به آساني بينندگان را به خود جلب مي كند و بيننده لازم نيست كه حتما باسواد باشد تا پيام را درك كند. تلويزيون در مقايسه با راديو، از جهت بعد بصري داراي مزيت مضاعفي است. تلويزيون رسانه­اي با اعتبار و توانمند است. تلويزيون رسانه اي است صاحب مرجعيت و مخاطبان براي اطلاعاتي كه توسط آن پخش مي شود، اعتبار قابل توجهي قائلند.با اين تفاسير بايدگفت صدا و سيما وظيفه خطيري در ترويج فرهنگ كتاب و كتاب­خواني بر عهده دارد .

تعریف وسایل ارتباط جمعی

مـفـهـوم (وسـايـل ارتـبـاط جـمـعى  ( Cation Communi Mass of Media ) از آن دسته مفاهيمى است كه دانش پژوهان علم ارتـبـاطـات تـعـريـف هـايـى پـرشـمـار بـرايـش بـه دسـت داده انـد و كـثـرت تعريف­هاى موجود، عـمـل گـزيـنـش را بـسـى دشوار ساخته است ، امّا تشابه مفهومى ميان تعريف­هاى موجود حكايت از گـونـه اى تـوافـق ضـمـنـى مـيـان صـاحب نظران اين رشته دارد. پيش از تعريف اصطلاحى اين دانـشـواژه ذكـر ايـن نـكـتـه سـودمـند است كه همانند بيشتر واژگان كليدى دانش ارتباطات، واژه (وسـايـل ارتـبـاط جـمـعـى ) را داراى ريـشـه اى لاتـيـنـى دانـسـتـه­انـد كـه بـه مـجـمـوعـه لغوى انـگـلوساكسون وارد شده است. از ميان تعريف هاى موجود درباره دانشواژه ارتباط جمعى، تعريف زير كامل­تر به نظر مى رسد: وسـيـله  ارتـبـاط جـمـعـى مـشـخـص كـنـنـده آن نـوع از وسايل ارتباطى است كه هدف آن برقرارى رابطه با يك مخاطب يا گروه كوچكى نيست، بلكه جمع را در نظر دارد و مورد توجّه جماعتى پرشمار است.

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباطی یا انجام وظایف تفریحی وتبلیغی بیشتر از لحاظ روانی روی افراد تاثیر می گذارد، در صورتی که باعث سرگرم شدن افراد و پر کردن اوقات آنان گردند، نقش تفریحی دارند و هرگاه به منظور جلب توجه یا ایجاد اعتقاد و اطمینان مورد بهره وری قرار گیرد، دارای نقش تبلیغی هستند.

اهمیت وسایل ارتباط جمعی

وسايل ارتباط جمعى پديده اى شگرف و مظهر ارتقاى فنّى و صنعتى انسان محسوب مى شوند. ايـن پـديده داراى بيشترين تاءثير فرهنگى بر زندگى انسان ها است .در آستانه ورود جامعه بـشـرى بـه قـرن 21، وسـايـل ارتباط جمعى سهمى تعيين كننده تر در حيات فرهنگى بشر در مـقـايـسـه بـا دوره هـاى پـيـشـيـن بـر عـهـده گـرفـتـه انـد. ايـن وسايل در پديد آمدن عادات نو، تغيير در رفتار و خلق و خوى انسان ها و سرانجام ، كوچك شدن كـره زمـيـن و هـمـسـايـگى ملل دوردست ، سهمى شگرف بر عهده دارند، زيرا اخبار وقـايـع و رويـدادهـاى طـبـيعى، علمى، سياسى و اقتصادى با سرعتى برق آسا در وسعتى به پـهـنـاى كـره زمـيـن مـنـتـشـر مـى­گـردنـد. بـديـن سـان ، بـا پـيـشـرفـت وسـايـل ارتـبـاط جـمـعى ، فاصله هاى مكانى از ميان برداشته شده اند و دروازه فرهنگ ملّت ها از گذر رسانه بر روى يكديگر گشوده شده است .اهـمـيـّت وسايل ارتباط جمعى از تاثير ژرف آن ها بر افكار عمومى ناشى مى گردد. تاثير پـيـام وسـايـل ارتباط جمعى هميشه ارادى و آگاهانه نيست ، بلكه در بيشتر اوقات انسان بى آن كه بخواهد چيزى بياموزد و اثرى پذيرد، از محتواى پيام ها متاءثّر مى گردد.

از سـويـى ديـگـر، اهـمـيّت كاربرد رسانه ها در سياست­هاى داخلى و خارجى كشورها نيز بسيار چشمگیر اسـت. در عصر كنونى­، كه جنگ افكار جاى جنگ ابزار را گرفته است­، دولت ها مى كـوشـنـد بـا بـهـره گـيـرى از فـنـّاورى پـيـشـرفـته ارتباطات ـ مانند بهره جستن از شبكه هاى راديـويـى ، تـلويـزيـونـى، خـبـرگـزارى ها، بنگاه هاى سخن پراكنى ، ماهواره ها و مطبوعات ـ الگوهاى ارزشى و مصرفى و طرز تفكّر و علايق ملت ها را دگرگون سازند و الگوهاى مورد نظر خود را بر جايشان بنشانند. بدين سان ، ملاحظه مى­كنيم كه در عرصه ارتباطات ، دنياى امـروزى بـه مـيـدان كـارزارى تـبـديل شده است كه توپخانه و سلاح هاى آتشين تنها ابزارهاى پـيـكـار مـحـسـوب نـمـى شـونـد، بـلكـه مـهـم تـريـن سـلاح هـاى پـيـكـار، رسـانـه هـاى جـمـعـى اند….

بـه هر حال، اهميّت رسانه­ها از جنبه هاى فردى ، اجتماعى ، ملّى و بين المللى و در مواقع آرامش و بـحـرانـى بسيار چشمگير و تعيين كننده است. ولى بايد توجه كرد كه به لحاظ پيچيدگى كـاركـرد رسـانـه ها، تشخيص ‍ جنبه سازنده آن ها از جبنه هاى زيانبار چندان آسان نيست و شناخت آثار و پيامدهاى اين وسايل نيازمند به مطالعه و بررسى­هاى كارشناسانه است .

منبع

امامی، اکرم(1392)، تحلیل محتوای برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ پیرامون موضوع کتاب و کتاب خوانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0